Δεν ξέρετε από που να αρχίσετε;Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 620670

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ


Οι αιτήσεις εξόδων κηδείας για όλα τα ταμεία των συνταξιούχων πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που ο θανών ήταν ενεργός εργαζόμενος, η αίτηση εξόδων κηδείας θα πρέπει να γίνει με φυσική παρουσία στο εκάστοτε ταμείο του και με τα διακαιολογητικά που θα βρείτε παρακάτω ανά ταμείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι αιτήσεις εξόδων κηδείας πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ στο παρακάτω link. Το Γραφείο Τελετών αναρτά το τιμολόγιο της κηδείας και εν συνεχεία ο υπόχρεος της κηδείας μπαίνει στο παρακάτω link για να ολοκληρώσει την αίτηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Η υπηρεσία αυτή αφορά τους συνταξιούχους όλων των ταμείων και τους μισθωτούς ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Σε περίπτωση που ο θανών ήταν ενεργός εργαζόμενος, η αίτηση εξόδων κηδείας θα πρέπει να γίνει με φυσική παρουσία στο εκάστοτε ταμείο του και με τα διακαιολογητικά που θα βρείτε παρακάτω ανά ταμείο. Τα περισσότερα ταμεία πλέον λειτουργούν με ραντεβού, οπότε πριν προβείτε θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το ταμείο του θανόντος για να είστε προετοιμασμένοι και να εξυπηρετηθείτε.

Από τους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα δικαιολογητικά ή/και τις διαδικασίες που χρειάζονται για την είσπραξη εξόδων κηδείας, από το ταμείο που σας αναλογεί.

 

IKA

ΙΚΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ ( PDF )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΙΚΑ

Χορηγούνται έξοδα για την κηδεία του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες.Στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης.Δικαιολογητικά:- Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.- Βεβαίωση διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο.- Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας.- Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχημάτων).

 


oga-logo

ΟΓΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΟΓΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας:

– Αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για το θανόντα ή τη θανούσα

– Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας.

– Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

– Πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.

– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης του δικαιούχου, από το οποίο να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού.

– Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Πρέπει να αναγράφεται επίσης στην αίτηση, ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Δικαιούχοι της παροχής:

– Τα έξοδα κηδείας των θανόντων συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΓΑ καταβάλλονται στο σύζυγο ή στη σύζυγο που ζει, πλην της περιπτώσεως που βρισκόταν σε μακροχρόνια διάσταση. Ο επιζών σύζυγος, (πλην της προαναφερόμενης εξαίρεσης), είναι δικαιούχος της παροχής και η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο, (σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις) ακόμα και αν το τιμολόγιο δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του.Στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου, πχ τέκνου, η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι, το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Ο δε τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί για την πίστωση του ποσού, θα πρέπει να φέρει και το όνομα του επιζώντα συζύγου.

– Στο επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται, μόνο εφόσον ο ή η σύζυγος δεν ζει.

Επισημάνσεις:

– Όσον αφορά στο ύψος της παροχής, θα καταβάλλεται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ. Αν από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύψει ότι η πραγματική δαπάνη υπολείπεται του ποσού των 800 ευρώ, θα καταβάλλεται, το πραγματικό ποσό της δαπάνης.

– Απαραίτητα, το τιμολόγιο/διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα φέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗ”. – Αιτήσεις που υποβάλλονται και δεν είναι σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, θα επιστρέφονται στον Ανταποκριτή για συμπλήρωση.

– Δεν απαιτείται πλέον η βεβαίωση τέλεσης κηδείας από τον εφημέριο.

– Σε περίπτωση αποτέφρωσης της σορού θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση της σχετικής δαπάνης.

– Επίσης, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που η ταφή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος, εφόσον προσκομισθούν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το τιμολόγιο της δαπάνης, νομίμως μεταφρασμένα.

– Έξοδα κηδείας δεν χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προστατευόμενων μελών οικογένειας.

 


OAEE

Ο.Α.Ε.Ε.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΟΑΕΕ

Ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

α) Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ για έξοδα κηδείας το ποσό των 1.200,00 €.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:

1. Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.

2. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

β) Επίσης, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, ο Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλει εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ορίζεται σε 762,00€ (αντιστοιχεί στο 5πλάσιο της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας κατά το χρόνο θανάτου του συνταξιούχου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ισχύον ποσό).

Τα έξοδα κηδείας συνταξιούχου καταβάλλονται εφόσον:

1) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.

2) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά.

3) Να μην έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (Α και Β), εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο θανάτου του ασφαλισμένου και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100χλμ., καταβάλλονται έξοδα μεταφοράς της σωρού μέχρι του ποσού των 205,00€ ενώ αν η πόλη απέχει πάνω από 200χλμ. καταβάλλονται έξοδα μέχρι 380,00€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Α) Αίτηση από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.

Β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου

Γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών

Δ) Βιβλιάριο ασθενείας και Α.Μ.Κ.Α. του θανόντα.

Ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

ΣΤ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

 


OPAD

ΟΠΑΔ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΠΑΔ ( PDF )

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΠΑΔ (ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)

 

Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων ΟΠΑΔ και τους ασφαλισμένους του Τομέα Δημοτικών & Κοινωτικών Υπαλλήλων ΤΥΔΚΥ, η διακοπή της σύνταξης γίνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η παραλαβή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση εξόδων κηδείας γίνεται στα παρακάτω υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΤΕΑΜ:- Υποκατάστημα Αθηνών, Μ. Αλεξάνδρου 3 – Πλατεία Καραϊσκάκη- Υποκατάστημα Αλεξάνδρας, Πανόρμου και Καρύστου 7- Υποκατάστημα Συντάγματος, Ακαδημίας 21- Υποκατάστημα Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 3 και Εθνικής Αντιστάσεως- Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Χατζηαντωνίου 15Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας:

1. Αίτηση του δικαιούχου (του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο).

2. Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του για ακύρωση από την Υπηρεσία.

3. Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

4. Τιμολόγιο του γραφείου τελετών πρωτότυπο και εξοφλημένο με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου (εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις).

5. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).

6. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους, ενώ για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία τους.

7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο/η θανών/θανούσα δεν είχε κάνει απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία.

 


 

 ΤΑΥΤΕΚΩ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΟΣΕ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με το θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και να ζητά τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.- Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος- Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου- Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπο)- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.- Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος του ΟΣΕ και έπαιρνε σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο πρέπει να υποβληθεί και το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

 


HLPAP

ΗΛΠΑΠ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΗΛΠΑΠ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά τους, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του ή τα ανήλικα αδέρφια του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας στους ΗΛΠΑΠ). Επίσης χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για τα έξοδα κηδείας.Δικαιολογητικά:- Αίτηση του/της συζύγου- Βιβλιάριο ασθενείας και συνταγολόγιο του αποβιώσαντος- Ληξιαρχική πράξη θανάτου- Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.- Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του αιτούντος, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο)- Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κατατεθεί διαθήκη (πρωτότυπο ή επικυρωμένο)

 


 

HSAP

 ΗΣΑΠ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΗΣΑΠ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Σε περίπτωση θανάτου εργαζομένου χορηγούνται στην/στο σύζυγο και τα παιδιά του, και εάν δεν υπάρχουν στους γονείς του, εφόσον όλοι οι ανωτέρω είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στο Τομέα τρεις μηνιαίους μισθούς (για όσους πεθάνουν πριν συμπληρώσουν δέκα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας στους ΗΣΑΠ και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα) ή τέσσερις μηνιαίους μισθούς (για όσους έχουν πάνω από δέκα χρόνια υπηρεσίας και ίδιο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συγγενείς με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με την κατάθεση των παραστατικών στοιχείων και σε ύψος που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.Επίσης έξοδα κηδείας καταβάλλονται στον άμεσα ασφαλισμένο σε περίπτωση θανάτου έμμεσου ασφαλισμένου καθώς και στην περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου που ανέρχονται στο ύψος των ¾ του ποσού που αναλογεί στις αποδοχές Τμηματάρχη Α με 35 χρόνια προϋπηρεσία.Δικαιολογητικά:

– Αίτηση, από τον επιμεληθέντα την κηδεία. Στην αίτηση, πρέπει να αναφέρει (αν υπάρχει) τη συγγένεια του με τον θανόντα, τα έξοδα της κηδείας και θα θα ζητά και τη διαγραφή του θανόντα από την ασφάλιση του Τομέα.

– Βιβλιάριο ασθένειας του θανόντος

– Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

– Τιμολόγιο του γραφείου τελετών (πρωτότυπό)Δήλωση με τον τύπο του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι «ο αιτών δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα». Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του δεύτερου φορέα ώστε να δικαιωθεί της διαφοράς.

 


deh_logo4

ΔΑΠ ΔΕΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΑΠ ΔΕΗ (ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΕΚΩ)

Χορηγούνται στον επιμεληθέντα την κηδεία του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου της Επιχείρησης. Το ύψος τους είναι το διπλάσιο του μισθού ή της κύριας σύνταξης του θανόντα με όριο το διπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. Για τα έμμεσα μέλη τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στο μισό.Αίτηση παροχής σε χρήμα (η αίτηση συμπληρώνεται στην υπηρεσία)Ληξιαρχική πράξη θανάτουΤιμολόγιο Γραφείου Τελετών (πρωτότυπο)

 


ETAA

ΕΤΑΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)

Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και ελλείψει συζύγου σ’ αυτόν που τα κατέβαλλε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………… και του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών

5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.

6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο (όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).

7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.

8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).

9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κλπ.).

 


NAT

ΝΑΤ

 

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται έξοδα κηδείας 613 ΕΥΡΩ από 30/12/2005. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΑΤ

Δικαιολογητικά:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86

 


ETAA NOMIKON

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 189/67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.730/77 του Τομέα Ασφάλισης Νομικών χορηγεί έξοδα κηδείας σε συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποκλειστικά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

– Αίτηση δικαιούχου

– Εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών (στο όνομα του δικαιούχου)

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: « δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι να λάβω έξοδα κηδείας από άλλη πηγή».

– Σε περίπτωση που ο αιτών έλαβε έξοδα κηδείας από άλλη πηγή θα αναγράφει την πηγή και το ποσό εξόδων κηδείας που έλαβε και θα υποβάλει σχετική βεβαίωση.

– Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου κατάθεσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού, απαραίτητος για την κατάθεση του ποσού.

 


 ETAA SYMVOLEOGRAFON

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Για έξοδα κηδείας οι Τομείς Συμβολαιογράφων αποδίδουν ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του μερίσματος.

Δικαιούχοι:

1. Οι «εν ενεργεία» άμεσα ασφαλισμένοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.

2. Αν ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος είναι εν ζωή λαμβάνει ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

3. Αν απεβίωσε ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος οι αιτούντες δικαιούνται να εισπράξουν και από τους Τομείς Νομικών (το μεγαλύτερο μέρος του ποσού) και από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.

Δικαιολογητικά:

– Αίτηση (του προσώπου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας).

– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθούν χρήματα για έξοδα κηδείας από άλλο Ταμείο, πλην των Τομέων Νομικών (στην περίπτωση βέβαια 3 που δικαιούται από τους εν λόγω Τομείς).

 


tsmede

ΤΣΜΕΔΕ

 

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ

Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κηδείας στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ποσό ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις (πλήρη των 35 ετών).Το μισό του παραπάνω ποσού καταβάλλεται για τα συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Τα έξοδα κηδείας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά.

Τέλος χορηγούμε συντάξεις βάσει της νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης, Κανονισμού ΕΟΚ και διμερών συμβάσεων.

 


ESYEA

ΕΣΗΕΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)

Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500€ για τα άμεσα μέλη και 1.100€ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

– Ληξιαρχική πράξη θανάτου

– Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών

– Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος

 


ETAP-MME

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νέου Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΦΕΚ 1184/17-06-09), ισχύουν τα παρακάτω:Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή προστατευόμενου μέλους αυτών, καταβάλλονται έξοδα κηδείας στον επιμεληθέντα της κηδείας του θανόντα.Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών:1. Αίτηση στο όνομα του επιμεληθέντος την κηδεία.2. Τα βιβλιάρια ασθενείας του θανόντος3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο επιμεληθείς της κηδείας δεν δικαιούται να εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ασφαλισμένο.

H Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν τα καταθέσει το άτομο που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας.

Τα έξοδα κηδείας ορίζονται ως εξής :

α) Για άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών που ορίζονται από διατάξεις των Καταστατικών των οικείων Τομέων Σύνταξης του Ταμείου, καθώς και τις γενικής ισχύος διατάξεις, προσαυξημένο κατά 100%.

β) Για έμμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται το μισό του ποσού που ορίζεται για τους άμεσα ασφαλισμένους.